Ordinær generalforsamling

8. marts 2019

Ordinær generalforsamling

Afholdes i Østerskov forsamlingshus, Østerskovvej 7, 5952 Humble

Mandag den 25. marts kl. 19.00.


Årsrapport med revisionspåtegning og driftsbudget samt vedtægter kan afhentes på selskabets kontor, Østerskovvej 2B 5932 Humble eller hos Langelands Elforsyning, Spodsbjergvej 141, Rudkøbing på hverdage fra fredag den 15. marts til torsdag den 25 marts. mellem kl.10.00 – 12.00.
Dagsorden omfatter i henhold til vedtægterne følgende:


1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder
takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er flg.
Jacob Kromann (modtager ikke genvalg)
Poul Arne Madsen (modtager genvalg)
Kristian Schou (modtager ikke genvalg)
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.


P.b.v.
Poul Arne Madsen
Formand
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a