Generalforsamling 19. marts 2020

5. marts 2020

Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes i Østerskov forsamlingshus, Østerskovvej 7, 5952 Humble
torsdag den 19. marts kl. 19.00.


Årsrapport med revisionspåtegning og driftsbudget samt vedtægter kan afhentes på selskabets kontor, Østerskovvej 2B 5932 Humble eller hos Langelands Elforsyning, Spodsbjergvej 141, Rudkøbing på hverdage fra tirsdag den 10. marts til torsdag den 19 marts. mellem kl.10.00 – 12.00.
Dagsorden omfatter i henhold til vedtægterne følgende:


1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder
takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er flg.
Jacob Kromann (modtager genvalg)
Ulrik Kølle Hansen (modtager genvalg)
Britta Andersen (modtager genvalg)
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.


P.b.v.
Ulrik Kølle Hansen
Formand
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.