Betjening af varmemåleren

Sydlangeland Fjernvarme aflæser din varmemåler én gang årligt til brug for beregning af årsopgørelsen. Aflæsningen foretages i marts måned.

Varmemåleren registrerer den mængde varme, der er aftaget, målt i kWh (kilowatt-timer). KWh bliver beregnet ved den brugte mængde fjernvarmevand (m³/h) ganget med afkølingen af vandet (D°C).

På varmemåleren kan man aflæse følgende ved at trykke på knappen på målerens forside (højre knap på Ultraheat 50):

Antal tryk: Målerens information:
   
0 Varmemængde = Hvor meget varme, der er brugt, målt i kWh (det der betales for).
1 Kontrol = Kontrolfunktion af display. Alle symboler og tal (8-taller) vises til kontrol af, at der ikke mangler en streg i tallene (det ville give forkerte visninger).
2 Vandmængde = Hvor mange m³ fjernvarmevand, der er brugt (m³).
3 Vandgennemstrømning = Hvor mange liter fjernvarmevand, der i øjeblikket bruges i timen (målt i m³) (m³/h).
4 Timetæller = Hvor mange timer måleren har været forsynet med batteri (h).
5 Temperatur = Fjernvarmevandets indgangs- og udgangstemperatur (På Ultraheat 50 skiftes automatisk mellem TV = indgangstemp. og TR = udgangstemp.)(°C).
6 Afkøling = Afkølingen af fjernvarmevandet (forskellen mellem indgangs- og udgangstemperatur) (DK (er det samme som D °C)).
7 Øjeblikseffekt = Det øjeblikkelige varmeforbrug, målt i kW (hvis øjeblikseffekten er den samme i en time, er der forbrugt det i kWh (det der betales for)) (kW).
   

Bemærk: For Ultraheat 50 gælder, at aflæsning af måler foretages i LOOP 0 ved at bruge højre knap. På venstre knap kan skiftes mellem LOOP 0 - LOOP 4. LOOP 1 - LOOP 4 anvendes af varmeværkets teknikere, og oplysningerne er ikke relevante for brugeren. Hvis der er skiftet til et af disse, vender måleren selv tilbage til LOOP 0 efter ca. 30 minutter.

Brug varmemåleren til at indstille fjernvarmeanlægget rigtigt. Afkøl vandet mest muligt og sørg for en så lav udgangstemperatur som muligt (25-30 °C). Så arbejder anlægget mest økonomisk, og hvis alle gør det, bliver fjernvarmen billigere at fremstille med en lavere fjernvarmepris til følge.

Aflæs måleren regelmæssigt. Hvis forbruget stiger mere end normalt, så brug måleren til at se hvad der kan være galt. Hvis afkølingen er blevet lav, og/eller fjernvarmevandforbruget er unormalt højt, kan det skyldes en defekt varmtvandsbeholder eller defekte termostater og ventiler. Bestil en kontrolbog til at notere aflæsningerne i her.

Et "F" i displayet betyder, at der er eller har været fejl på måleren, og at den ikke har registreret det korrekte forbrug. Kontakt os straks for udbedring af fejlen.

Der er muligheder for at spare på fjernvarmen. Indstil ikke temperaturen på det varme vand højere end max. 55°C og kontakt evt. en VVS-installatør om termostatventiler og styring af anlægget.

//